Zaznacz stronę

REGULAMIN

Regulamin:

  1. Firma Aqua Baby jest organizatorem zajęć nauki pływania.
  2. Zapisu na zajęcia dokonuje Rodzic lub Opiekun dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.aquababy.pl/zapisy bądź przesyłając emaila z kompletnymi danymi Uczestnika na adres biuo@aquababy.pl
  3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu opłaty w cyklu kursu nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danego kursu
  4. Opłatę należy uiścić gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto: Bank BZ WBK: 08 1090 1072 0000 0001 3711 4908 podając w tyt. Nazwę basenu oraz imię i nazwisko Uczestnika kursu
  5. Uczestnik zajęć jest zapisywany na cały rok szkolny
  6.  Rodzice lub opiekunowie deklarują, że ich dzieci uczestniczące na zajęcia są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie
  7. Uczestnik zajęć zostaje przyjęty na zajęcia na podstawie złożonej i podpisanej umowy
  8. Zajęcia prowadzone są 1 w tygodniu. Ilość zajęć w miesiącu uzależniona jest od ilości dni w danym miesiącu: – 1 raz w tygodniu to 4 lub 5 zajęć;
  9.  O przyjęciu na kurs decyduje kolejność odesłania podpisanej niniejszej umowy wraz z oświadczeniem oraz dokonanie opłaty. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.
  10. Opłacając kurs nauki pływania, kursant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wejściem na basen tj. rezerwacją toru czy opłatą za instruktora/trenera
  11. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik/opiekun zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, które znajdują się na stronie www.aquababy.pl oraz potwierdzenie przelewu za dany miesiąc. Skan dokumentów można wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@aquababy.pl, nie później niż 24 godziny przed zajęciami. Przypominamy, o przyjęciu do grupy decyduje data odesłania niniejszych dokumentów
  12. Opłaty za kolejne miesiące należy realizować najpóźniej do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia bez konieczności okazywania potwierdzenia. Przykład: Opłata do 25 stycznia za zajęcia w lutym
  13. W przypadku zamknięcia basenów wynikających z wytycznych znajdujących się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny   Uczestnik nie dokonuje dalszych płatności a  Organizator dokonuje „zamrożenia wpłaty lub na życzenie klienta dokonuje jej zwrotu.
  14. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej zmniejszenia.
  15. Na kursie istnieje możliwość odrabiania zajęć (jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w miesiącu). W przypadku przedziału wiekowego 3-12 m-cy, 1-2 lat, 3-4 lat uczestnicy mogą pozostać w danym dniu z kolejną grupą na zajęciach. Natomiast w przypadku przedziału wiekowego 5-6 lat, 7-9 lat 10-12 lat czy doskonalenia pływania, uczestnicy mogą odpracować nieobecność na basenie UCS UMK lub basenie przy SP nr 28 po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.
  16. W przypadku losowych zdarzeń np.: dłuższa choroba, złamania, pobyt w szpitalu itp. jest możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie. W takim przypadku nastąpi zwrot 50% ceny (za niewykorzystane zajęcia) kursu. Jest to związane ze stałymi wydatkami, które ponosi Szkoła Pływania Aqua Baby. W takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie (okazanie) zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego.
  17. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
  18. W przypadku niezrealizowania przez organizatora zajęć z przyczyn niezawinionych od organizatora nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym terminie ustalonym przez organizatora.
  19. Szkoła Pływania Aqua Baby zastrzega sobie prawo do:
   a). Łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie lub w celu odrobienia zajęć.
   b). Zmiany instruktora dla danej grupy lub pojedynczych uczniów bez wcześniejszej konieczności informowania Uczestnika/Rodzica/Opiekuna dziecka.

Pozostałe informacje:
1. Szkoła Pływania Aqua Baby nie ponosi odpowiedzialności za: – wszelkie przedmioty pozostawione w szatni oraz na terenie niecki basenu, – za szkody wyrządzone przez uczestnika kursu na którym obiekcie odbywają się zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice, bezpieczne dojście i powrót z basenu) odpowiadają rodzice/opiekunowie.
2. Pozostałe informacje oraz aktualności Aqua Baby zawarte są na stronie Facebooka https://www.facebook.com/szkolaaquababy/ oraz www.aquababy.pl
3. Wnosząc opłatę za kurs nauki pływania organizowany przez Aqua Baby uczestnik/ opiekun prawny deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu, w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania warunków w nim zawartych